Hier kunt Petities ondertekenen - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

Hier kunt Petities ondertekenen

Info en Meer !!
Per direct opstappen kabinet Rutte 3


Stand 27 mei 202018.15uur
57.323 ondertekeningen
Het wordt nu echt tijd dat het kabinet opstapt en dat alle burgers een vuist maken en opstaan om er een einde aan te maken.
Want er komen steeds meer leugens en onwaarheden boven tafel.
Zo ook het afschaffen van de dividendbelasting waar mark rutte als maar over heeft gelogen.
Maar het is ook zo dat de politiek zich schuldig heeft gemaakt aan het steunen van terreurbewegingen in Syrië daarom moeten ze ook strafrechtelijk vervolgd worden.
De miljoenennota is alleen voor multinationals en niet voor de burger dit pikken wij niet langer en de 6 miljard moet terug naar de burger.
En het wordt tijd dat er hervormingen plaats vinden in de politiek.
Natuurlijk is deze petitie er ook voor al het overige waar het kabinet ons mee heeft belazerd en waar we nog steeds mee worden belazerd.
Verder niet te vergeten de vele onschuldige doden in verpleeg- bejaarden tehuizen welke bewust aan hun lot zijn en worden over gelaten!!
Vandaar deze petitie.

Wij
De burgers van Nederland eisen dat het kabinet Rutte 3 opstapt.
constateren
 • Dat het kabinet Rutte 3 per direct moet opstappen omdat er steeds meer leugens en onwaarheden boven tafel komen.
 • Dat het kabinet zich schuldig heeft gemaakt aan het steunen van een terreurbeweging in Syrïë.
 • Dat minister-president Rutte alleen leugens verkondigde met zijn afschaffen van de dividendbelasting.
 • Dat wij, de Nederlandse burgers, het kabinet spuugzat zijn.
en verzoeken
Dat het gehele kabinet per direct hun functies neerlegt en opstapt.
Stop de lockdown!  

De anderhalvemetersamenleving leidt tot faillissementen, depressies, zelfmoorden, eenzaamheid, gezondheidsklachten.
Stop het nieuwe normaal van Rutte, bescherm de zwakkeren, maar sluit geen gezonde mensen op.
Stop de lockdown onmiddelijk!


Wij
Alle burgers van Nederland die slachtoffer zijn van de mensenrechten schendingen van de lockdown!
constateren
Dat dit kabinet:
 • verkeerde informatie over COVID19 geeft,
 • mensenrechten schendt door gezonde mensen zoveel mogelijk thuis te houden en te isoleren,
 • de economie vernietigt door mensen te verbieden te werken in onder andere de horeca met vele faillissementen en armoede als gevolg,
 • het recht op onderwijs schendt,
 • de (geestelijke) gezondheid schendt door mensen te verbieden dierbaren te bezoeken,
 • vele grondrechten en vrijheden schendt.
en verzoeken
 • de lockdown onmiddellijk te stoppen door alle maatregelen op te heffen,
 • de kwetsbare en ouderen te beschermen,
 • alleen zieke mensen te isoleren, en de gezonde mensen gewoon weer hun leven op te laten pakken,
 • de burgers te vrijwaren van de lockdown die leidt tot gezondheidsklachten, faillissementen, depressies en zelfmoorden!
 • De schending van grondrechten en mensenrechten onmiddellijk  te stoppen en mensen de vrijheden terug te geven.
Verzoek tot het ontslaan van het huidige kabinet

Deze petitie is  niet gericht aan het kabinet, maar aan degene die ministers kan ontslaan, namelijk de Koning.
Het huidige kabinet vertegenwoordigt steeds minder het Nederlandse volk.
Ongeacht de politieke voorkeur, het land van herkomst, beroep, leeftijd, en mening over EU, klimaat, zorg, het handhaven van wetten enz., zijn er nog maar weinig mensen echt blij met Rutte-III. Het volk is haar stem kwijt.
Wij hebben geen vertrouwen meer in dit kabinet, zien de toekomst - als dit zo doorgaat - somber in en vragen daarom uw steun.
Wij zullen u zeer erkentelijk zijn.
Wanneer u tekent is het belangrijk dat u de petitie regelmatig deelt, zodat meer mensen er van weten en ook tekenen.


Wij
Neder-en medelanders met diverse meningen, achtergronden, politieke voorkeuren en opleidingsniveaus,
constateren
 • dat het huidige kabinet niet naar behoren functioneert: De focus ligt al zo lang op het behalen van de Europese doelen in plaats van op Nederland;
 • dat binnen Nederland de problemen zich opstapelen en een aantal onbeheersbaar zijn geworden.
 • De kosten rijzen de pan uit, steeds meer groepen en individuen beginnen in problemen te geraken zonder uitzicht op verbetering.
 • Het Kabinet heeft hier geen of te weinig oog voor. Wij willen dat dit stopt.
 • Alle keren dat er een reden bleek om dit kabinet te laten 'vallen' is het met kunstgrepen in stand gehouden en dit zal doorgaan zolang het kan.
en verzoeken
met klem het kabinet te ontslaan.
Verkiezingen 2017 ongeldig verklaren op grond van aangifte door 3.300 burgers

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft met succes namens inmiddels 3.817 burgers aangifte ingediend tegen de VVD, CDA, PvdA, D'66, GroenLinks & SP wegens het plegen van meerdere strafbare feiten, het cordon sanitaire uitsluiting/discriminatie van ruim 1,4 miljoen kiezers & de PVV. ( OM Zaaknummer: HO 15.GAN.22406)


Wij
Nederlanders hebben recht op eerlijke democratische verkiezingen waarin uitsluiting verboden is.
constateren
 • Het fair play-beginsel van de democratische rechtstaat is ernstig geschonden met het plegen van meerdere strafbare feiten, waartegen de Nationale Bond voor Overheidszaken namens 3.300 burgers met succes aangifte heeft ingediend.
 • Een cordon sanitaire is uitsluiting en volgens artikel 1 van de Grondwet verboden. Door met discriminatie, samenzwering, misleiding, onbehoorlijk bestuur, list en bedrog onder valse voorwendselen de verkiezingen te beïnvloeden is strafbaar.
en verzoeken
 • Ongeldig verklaren van de Tweede Kamerverkiezingen van 15-3-2017
 • Het openbaar ministerie dient per direct over te gaan tot strafvervolging van M. Rutte/H. Zijlstra (VVD), L. Asscher/H. Spekman (PvdA), A. Pechtold (D'66), S. Buma (CDA), J. Klaver (GroenLinks) & E. Roemer (SP).

16 mei 2020 - 6.586 ondertekeningen
Hef de Coronamaatregelen op.

De regering heeft op advies van het RIVM ongekend zware repressiemaatregelen genomen en de samenleving in een neerwaartse spiraal gebracht.
Burgerrechtenbeweging 'Hef de corona maatregelen op'  verzoeken de politiek op korte termijn de coronaverbodsmaatregelen op te heffen.


Wij
Het volk van Nederland
constateren
 • Dat de regering op advies van het RIVM gekozen heeft voor ongekend zware repressiemaatregelen
 • Dat het parlement unaniem verzuimd heeft een grens te stellen aan dit destructieve beleid door akkoord te gaan met de ontwrichting van  maatschappij, rechtsstaat en economie.
 • Dat het streven naar  IC-ontlasting en vertraging van virusspreiding niet opweegt tegen de astronomische maatschappelijke kosten
 • Dat de maatschappij in een diepe economische crisis wordt gestort met desastreuse gevolgen voor de werkgelegenheid.
 • Dat er sprake is van onaanvaardbare inperking van grondrechten en rechtsstaat
 • Dat er werkzame medicijnen beschikbaar zijn die onterecht worden verboden
 • Dat er geïnspireerd op het Zweedse model wel degelijk een vrijzinnig alternatief mogelijk is
en verzoeken
 • Een zo snel en maximaal mogelijke opheffing van de coronamaatregelen
 • Een radicale en vrijzinnige koerswijziging richting een snelle normalisering van de samenleving.


Stop de noodwet, laat u uw rechten niet afnemen

Stop de noodwet om de noodverordeningen voor covid-19 te legaliseren.
Stop deze waanzin en teken deze petitie om de noodwet te stoppen.


Wij
Groep Hop en burgers van Nederland.
constateren
 • Het kabinet is bezig met een noodwet die de vrijheden van burgers door Covid-19 kan inperken.
 • Handhavers mogen uw huis binnendringen, zij mogen straffen, zij mogen verplicht vaccineren, zij mogen u opsluiten enz als u zich niet aan de regels houdt die gelden voor deze enorme dreiging van dit dodelijke virus voor de volksgezondheid!
 • Maar dit zogenaamde dodelijke virus is helemaal niet zo dodelijk. De case fatalityrate ligt op 0.1% en dat is vergelijkbaar met een reguliere jaarlijkse griepgolf. Zelf bij SARS in 2003 met een case fatalityrate van 10% hadden wij geen lockdown.
 • Deze noodwet rechtvaardigt niet de maatregelen die nu al een maand door onze neus worden gedrukt
 • Er is reeds een werkzame medicatie à €3,- per coronapatiënt die onze regering niet wil verstrekken aan de burgers.
 • Daarentegen geeft de regering 150 miljoen uit aan vaccins.
 • Uit verschillende openbare wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de maatregelen lockdown en social distancing niet helpen.
 • Natuurlijke immuniteit is de manier en dan is het virus heel snel weg. - Vele van u zijn overigens al besmet geweest alleen heeft u er niets van gemerkt. Ook dit staat wetenschappelijk vast.
 • Het aantal besmettingen is een factor 25-100 keer hoger dan ons RIVM ons voorhoudt volgens hun geheime onderzoeken en modellen.
 • Dit moet stoppen want de nevenschade door deze lockdown en anderhalvemetermaatschappij is enorm.
en verzoeken
Het parlement tegen deze noodwet te stemmen en de lockdown en de maatregelen per omgaande te stoppen nu zij niet meer in verhouding staan tot het te dienen doel.
Start landelijke behandeling tegen coronavirus met hydrochloroquine, zink of azitromycine

Reeds op veel plaatsen (jammer genoeg te weinig) in de wereld, waaronder Nederland, hebben artsen met succes patiënten met  coronavirus behandeld.
Waarom wordt dit tegengewerkt?
Steun ons om deze behandeling onder de aandacht te brengen en zo serieus wordt meegenomen met de bestrijding van het Corona probleem.
Zodat we weer gewoon kunnen bewegen en de economie snel op orde kunnen brengen.
Als de regering het niet kan, doen wij het zelf!


Wij
vrienden van een vrij leven
constateren
 • Dat de regering het coronaprobleem niet in de hand heeft en niet alle mogelijkheden onderzoekt.
 • Nalaat reeds succesvolle behandelingen onder de aandacht te brengen
 • Daardoor blijft deze crises maar voort duren.
 • We moeten ervoor te zorgen dat wij sneller deze verschrikkelijke ziekte overwinnen
 • Dokter huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meijel claimt een succesvolle behandeling met hydrochloroquine, zink en azitromycine
en verzoeken
 • dit serieus aandacht geven en daar openbaar onderzoek naar doen en deze meeneemt in de strijd tegen het virus.
 • dat de regering hier snel op reageert en de artsen toestaan deze behandeling voor te kunnen schrijven
Stop verplicht vaccineren Covid19

Wij ondertekenaars van deze petitie willen dat de overheid elke vaccinatie verband houdend met het huidige Covid19-virus louter op vrijwillige basis aan de bevolking aanbiedt.
Ter bescherming van kwetsbaren en ouderen zoals ook de 'griepprik' altijd bedoeld is geweest.


Wij
Bevolking/burgers van het Koninkrijk der Nederlanden
constateren
 • Dat door de huidige crisis er een opmaat wordt gemaakt tot verplichte vaccinatie van de bevolking waarvoor geen duidelijke noodzaak bestaat.
 • Door de belangenverstrengeling in de vaccinatie'markt' is het werkelijke doel niet helder en het lange termijn-effect niet getoetst.
en verzoeken
louter op vrijwillige basis de eventuele vaccins tegen Covid19 ter beschikking te stellen aan het kwetsbare deel der bevolking.

Nee tegen de spoedwet

De grondregels dienen de burgers te beschermen tegen onrecht en machtsmisbruik.
Nu heeft men aan de top (met corona als excuus) besloten om met een spoedwet onze vrijheden in te perken.
Wij hebben hier nooit voor getekend!
BLIJF AF VAN ONZE GRONDRECHTEN!
WIJ DE BURGERS VAN NEDERLAND ZEGGEN KEIHARD NEE!


Wij
de burgers van Nederland.
constateren
dat door  de spoedwet, onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten worden geschonden.
en verzoeken
U per direct de spoedwet te verwerpen! En indien de spoedwet al is ingetreden, verzoeken wij u deze per direct ongedaan te maken!


Tegen verplichte vaccinatie en tegen inperking vrijheid niet-gevaccineerden

Er bestaat een groter wordende twijfel, of de beslissingen die onze overheid inzake Covid-19 neemt, nog steeds in het belang staan van de burger en hun welzijn.
De petitie is tegen het verplichten van vaccinaties tegen infectieziekten en het mogelijk beperken van vrijheid van niet-gevaccineerden.


Wij
Burgers van Nederland
constateren
 • Bezorgdheid over het mogelijk gaan verplichten van vaccinaties.
 • Bezorgdheid over het mogelijk inperken van vrijheid en of het opleggen van boetes aan niet-gevaccineerden.
 • Bezorgdheid over of de besluitvorming van het kabinet inzake Covid-19 het welzijn van de burgers dient.
 • Bezorgdheid over de integriteit van de media en de bezorgdheid dat deze als verlengstuk van de overheid word ingezet om de publieke opinie sterk te beinvloeden.
en verzoeken
 • De Nederlandse overheid voor 1 juli 2020 met een verklaring te komen dat deze het vaccineren tegen infectieziektes NIET verplicht gaat stellen met als doel de groeiende bezorgdheid onder de burgers voortijdig weg te nemen.
 • De Nederlandse overheid zal tevens voor 1 juli 2020 met een verklaring moeten komen dat het mogelijk inperken van (bewegings) vrijheid van niet-gevaccineerde burgers niet zal geschieden evenals daaraan gekoppelde boetes.
Stop 5G

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft zoals intussen bij veel burgers maar ook bij veel (gemeentelijke) ambtenaren inmiddels bekend is, besloten om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s te laten doen, dit experiment op de bevolking los te laten.


Wij
Inwoners van Nederland willen niet meer straling in ons luchtruim.
constateren
 • Ondergetekenden willen niet dat er tegen onze wil in Nederland een 5G-netwerk wordt uitgerold.
 • Zolang het niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid, is het uitrollen van een nieuw 5G netwerk onverantwoord en ongewenst.
en verzoeken
Wij vragen aan de overheid om minimaal 2 onafhankelijke onderzoeken te laten uitvoeren over het gevaar van de straling bij toepassing van 5G netwerken in Nederland.
Anderhalve meter afstand een recht, geen plicht

Sociaal contact is belangrijk voor je gezondheid! Social distancing verscheurt vriendschappen, relaties en familie op de tweede lijn.
Dit komt omdat het voor de wet verplicht is anderhalve meter afstand te houden.
Door van de plicht een recht te maken, draag je bij aan afname van ongeluk en stress.


Wij
Nederlanders die zich eenzaam voelen, bezorgd zijn of gewoon behoefte hebben aan een knuffel e.d.
constateren
 • dat door langdurig afstand te houden, Nederlanders ongelukkiger worden, meer stress ervaren en op termijn vatbaarder worden.
 • dat je natuurlijke afweer stil komt te staan, omdat ook kleine onschuldiger virussen op afstand blijven. Hierdoor wordt je afweer "lui" en heb je over een jaar misschien een groot probleem als je dán een ernstig virus oploopt.
 • In supermarkten, openbaar vervoer, horeca en soortgelijken hou je afstand, maar op ontmoetingsplekken, in de auto of bij besloten clubs zou het een recht moeten zijn.
 • Als personen er samen voor kiest geen afstand te houden, dan moet dit kunnen. Hierdoor kunnen je hersenen weer het stofje oxytocine krijgen en komt de afweer weer enigzins in actie. Dit is vooral goed om jonge mensen gezond en gelukkig te houden.
en verzoeken
Van social distancing een RECHT te maken.
Geef vaders een stem als het om onze kinderen gaat

Steeds meer kinderen groeien op met gescheiden ouders.
Wanneer de omgang met beide ouders niet goed verloopt kan je als vader snel in een lange strijd verwikkeld raken met verschillende Jeugdzorg instanties, advocaten, hoge rekeningen en lange wachtrijen. onze kinderen zijn hiervan de dupe.


Wij
Vader en moeders, opa's, oma's, broers, half-zussen, iedereen met een familie en een hart voor kids
constateren
 • Vaders moeten makkelijker in contact kunnen blijven met de kinderen als moeder de omgang weigert.
 • De instanties kunnen niks afdwingen, rechters houden zich aan het advies van de instellingen en zo blijft de moeders alle macht houden.
 • Waarom is Nederland een uitzondering op dit gebied ten opzichte van de andere landen binnen de EU?
 • Waar in de toekomst de kans groot is dat steeds meer van onze kinderen te maken krijgen met deze pijnlijke situatie.
 • De rechten voor mannen en vrouwen moeten op alle vlakken gelijk getrokken worden. Meer vrouwen in het bedrijfsleven, in de politiek., super! Nu nog meer mannen die het recht hebben hun kinderen te zien!
en verzoeken
 • Eén centrale organisatie/ instelling waar je als moeder en als vader aan kan kloppen en gehoord wordt. Deze instelling buigt zich over zowel de moeder, de kinderen maar ook de vader!
 • Kortere wachtrijen, beter onderzoek, de tijden zijn veranderd.Vrije keuze vaccinatie

De vrije keus in vaccineren is een big topic vandaag de dag.
Verplicht vaccineren mag niet gebeuren ivm de vrije keuze.
Wij zijn nog altijd baas over ons eigen lichaam.
Door de belangenverstrengeling in de vaccinatie'markt' is het werkelijke doel niet helder en het lange termijn-effect niet getoetst.
Wij willen onze vrijheden behouden met of zonder vaccinatie!


Wij
Het Nederlandse volk
constateren
 • Er wordt druk gewerkt aan een vaccin tegen het virus covid-19
 • Verplichte vaccinatie omtrent het covid-19 vaccin komt ter sprake. Deze vragen komen op:
  Mag men niet meer naar een festival zonder dat gevaccineerd te zijn?
  Mag er straks ook niet meer gereisd worden zonder dat je gevaccineerd bent?
  Mag je zelfs niet meer gaan werken als je niet hier tegen gevaccineerd bent?
 
Kortom, als je de vaccinatie niet neemt worden je bewegingsvrijheden beperkt. Dit moeten we niet willen, we zijn baas over ons eigen lichaam!
 
 • Vrije keuze in vaccinatie en geen verplichte vaccinatie moet het uitgangspunt zijn.
 • Geen zeggenschap over wat er in ons lichaam is in strijd met de mensenrechten; wat blijft er nog aan vrijheid voor ons over als zelfs dat wordt afgepakt?
en verzoeken
vrije keuze bij vaccinatie.

EINDE CORONA CRISES: Overheid sta behandeling van COVID-19 met HCQ en zink toe!
18 mei 2020


COVID-19 kan vreselijke gevolgen hebben maar er bestaat gelukkig een behandeling die, mits vroeg toegepast, uitstekende resultaten laat zien.
Huisartsen moeten lijdzaam afwachten tot hun patienten zodanig verslechteren dat ze eindelijk naar het ziekenhuis mogen alwaar bijna 50% komt te overlijden

Wij
Een groep van verontruste artsen en burgers.
constateren
Dat medicamenteuze behandeling van COVID-19 met Hydroxychloroquine (HCQ): in de eerste lijnszorg niet is toegestaan; in woonzorgcentra niet is toegestaan; in de tweede lijnszorg alleen als wetenschappelijk onderzoek is toegestaan,
en dat er daardoor erg veel sterfte onder COVID-19 patienten is.
Dat het zware middel van lockdown en de 1,5m social distancing onnodig is indien er een vroegtijdige behandeling voorhanden is gebaseerd op massaal testen.
en verzoeken
Met onmiddelijke ingang HCQ icm Zink toe te staan in de eerste, tweede en woonzorgcentra zorglijnen.

Onderteken deze petitie
Door te tekenen geef ik huisarts Rob Elens toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.
Terug naar de inhoud