Kabinet Ellende 1 - Stop De Lockdown

Stop de Lockdown
Datum: Tijd:
Title
Ga naar de inhoud

Kabinet Ellende 1

WHO / Kabinet / Vaccinaties > Kabibet Ellende
Rekenkamer: aankoop staatsbelang in Air France-KLM was onrechtmatig
20 mei 2020

Minister Hoekstra (Financiën, CDA) heeft vorig jaar in strijd met de wet gehandeld door zonder voorafgaande toestemming van de Tweede Kamer een aandelenbelang van 14 procent in Air France-KLM te nemen.
Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar de transactie van eind februari 2019, die bijna 750 miljoen euro kostte.
De waarde van dat belang is inmiddels geslonken tot nog geen 230 miljoen euro.

Een minister mag pas uitgaven doen als het parlement – zowel Tweede als Eerste Kamer – dat vooraf via een begroting heeft goedgekeurd.
„In dit geval is de Staat een verplichting aangegaan zonder die parlementaire autorisatie”, schrijft de Rekenkamer.
In uitzonderlijke gevallen mag het kabinet van deze begrotingsregel afwijken, maar dan moet het parlement daar wel vooraf over worden geïnformeerd. Ook dat heeft Hoekstra vorig jaar nagelaten.
Hij heeft aan de vooravond van de aandelenaankoop slechts twaalf Kamerleden van de vaste commissie voor Financiën verteld over zijn voornemen – twee Kamerleden hadden dit vertrouwelijk overleg geweigerd.
Hoekstra heeft in deze fase de Eerste Kamer helemaal niet geïnformeerd. Door zo te handelen, concludeert de Rekenkamer, „is het budgetrecht van het parlement geschonden” en is de transactie onrechtmatig geweest.

De Rekenkamer publiceerde het onderzoek naar de aandelenaankoop op Verantwoordingsdag, de vaste derde woensdag van mei waarop de toezichthouder een oordeel heeft over het regeringsbeleid in het voorgaande jaar.

‘Kritische kanttekening’
NRC schreef eerder al dat Hoekstra een advies van zijn ambtenaren over dit risico op onrechtmatigheid in de wind heeft geslagen.
Nu erkent de CDA-minister nog maar gedeeltelijk dat hij fout zat en stelt dat de Comptabiliteitswet, die het budget van de Tweede Kamer regelt, niet op alle punten even duidelijk is.
Het kabinet was „zich bij de gekozen handelwijze bewust van de potentiële onrechtmatigheid, maar achtte het doen slagen van de aandelenverwerving evenzeer van belang”, schrijft hij in reactie op het rapport aan de Rekenkamer.

Door de omvang van de omissie van Hoekstra had de Rekenkamer de jaarrekening van het Rijk eigenlijk niet mogen goedkeuren.
Met de aandelenaankoop ter waarde van uiteindelijk 744,4 miljoen euro werd de zogeheten ‘tolerantiegrens’ van 1 procent bij het aangaan van financiële verplichtingen overschreden.
Omdat het parlement, zowel Tweede als Eerste Kamer, kort na de transactie de aandelenaankoop via een zogeheten ‘suppletoire begroting’ alsnog heeft goedgekeurd, zag de Rekenkamer geen aanleiding meer om de jaarstukken van het kabinet af te keuren.
Deze werden slechts voorzien van „een kritische kanttekening”.

Rekenkamerpresident Arno Visser zegt in een reactie dat het kabinet de kritiek in het rapport over Air France-KLM al ter harte neemt in de wijze waarop het parlement wordt geïnformeerd over de verschillende economische steunmaatregelen in de huidige coronacrisis.
Voor de grote extra uitgaven die daarmee gepaard gaan, wordt voortdurend wetgevingsoverleg met Eerste en Tweede Kamer gevoerd.
„Er is iets geleerd over de omgang met het parlement.
Ons rapport heeft z’n schaduw vooruitgeworpen.”
Minister Eric Wiebes: ‘Minder werkelozen dankzij Rutte III, daarmee nationale paniek voorkomen!
21 mei 2020

Eric Wiebes van Economische
Zaken is ervan overtuigd dat het kabinet Rutte III op economisch vlak een heldenrol heeft gespeeld.
Als de overheid geen steunpakketten had ‘uitgedeeld’ aan werknemers en werkgevers die vanwege de coronacrisis in moeilijkheden verkeren, dan waren er nu veel meer werkelozen geweest, aldus Wiebes.

Volgens de minister waren er nu ruim 2 miljoen werkelozen in Nederland geweest als de overheid niet had ingegrepen.
Wiebes deed zijn opmerkelijke uitspraken aan de late night-tafel van talkshowhost Beau van Erven Dorens.

Overigens waren er maar weinig mensen geïnteresseerd in de uitleg van Wiebes.
Er keken gisteren ‘slechts’ 613.000 naar de talkshow BEAU met Wiebes aan tafel.
Ter vergelijking: Naar concurrent Op1 keken woensdagavond 1.1 miljoen mensen.

Maar goed, Wiebes kan nu wel heel hard roepen dat het kabinet Rutte III -met de VVD aan het roer- de economie zo’n beetje heeft gered, dat neemt niet weg dat we alsnog die 2 miljoen werkelozen kunnen gaan halen als we niet heel snel de sportscholen en (alle) horeca weer opengooien.
Want in die twee bedrijfstakken gaan harde klappen vallen.
Misschien wel de hardste. Boksen kan die Wiebes dus wel.
In een dichte sportschool wel te verstaan.
Buitenlandse Zaken blijft prutsen met beveiliging informatie
20 mei 2020

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog steeds z’n informatiebeveiliging niet op orde.
Voor het derde jaar op rij stelt de Rekenkamer op dit vlak een ’ernstige onvolkomenheid’ vast.

Het gaat onder meer om de beveiliging van de informatie-uitwisseling met de NAVO en de Europese Unie. Krijgt het ministerie z’n zaakjes niet op orde, dan is het uiterste gevolg dat Nederland geen digitale documenten meer uit Brussel krijgt.

„Wij vinden dit een ernstige zaak”, schrijft de Rekenkamer, „omdat de minister door achterstanden met de accreditaties van systemen nu al voor het derde jaar op rij niet voldoet aan de wet- en regelgeving voor informatiebeveiliging.”

’Verkeerd beeld voorgeschoteld’
Het lijkt er bovendien op dat het ministerie niet tot verbetering in staat is.
„Uit ons onderzoek blijkt dat de minister de Tweede Kamer een erg positief beeld heeft gegeven van deze situatie.
Wij vinden dat dit illustratief is voor een gebrek aan erkenning van het belang van goede informatiebeveiliging.
Ook heeft de minister onze aanbevelingen uit voorgaande jaren niet opgevolgd en heeft hij aan de Tweede Kamer geschreven dat hij desnoods kan terugvallen op ‘de traditionele manier van communiceren’.
” De Kamer had de minister voorgaande jaren om opheldering gevraagd over de oplossing van de problemen.

Buitenlandse Zaken bestrijdt dat het gevaar zou dreigen dat het geen informatie meer kan uitwisselen met de EU en de NAVO.
„We nemen dit heel serieus.
En het systeem werkt”, zegt een woordvoerder. „We hebben maatregelen getroffen op basis van vorige rapporten.
” Het ministerie heeft een stuurgroep opgericht om de verbeteringen in de gaten te houden.
„Informatieprocessen veranderen heel snel.”
Minister De Jonge: coronadashboard wordt openbaar
20 mei 2020

DEN HAAG (ANP) - Het coronadashboard van allerlei verschillende gegevens dat het kabinet gaat gebruiken voor de besluitvorming in de komende tijd, wordt "zo transparant mogelijk en zo openbaar mogelijk".
Op die manier worden besluiten van het kabinet ook navolgbaar, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) die de strijd tegen het coronavirus in het kabinet aanvoert.

Het dashboard bestaat uit gegevens die nu al veel worden gebruikt, zoals het reproductiegetal en het aantal opnames op de IC.
Maar het kabinet wil daarbij nog veel meer informatie verzamelen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop het virus zich ontwikkelt.
Dat geeft het kabinet ook de kans om in te grijpen als bijvoorbeeld in een specifiek dorp of regio een brandhaard ontstaat.

Het is de bedoeling dat het dashboard "publiekelijk beschikbaar wordt", zegt De Jonge desgevraagd.
Daarbij is het wel van belang dat mensen het brede beeld blijven zien, aldus de minister.
"Het zal altijd zo blijven dat je niet op basis van één metertje of één indicatortje kan zeggen: nu moet je linksaf of rechtsaf."
Bijna 8000 coronagevallen in verpleeghuizen, ruim 2500 doden
20 mei 2020

Bij meer dan 7900 bewoners van verpleeghuizen is Covid-19 vastgesteld.
Van hen zijn meer dan 2500 mensen overleden. Daarnaast zijn er 4550 verdachte gevallen in verpleeghuizen, van mensen die mogelijk het virus onder de leden hebben maar bij wie dat niet is bevestigd.
Dat is de schatting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is het coronavirus vastgesteld bij 7 procent van de bewoners van verpleeghuizen.
„Ruim 2 procent van de bewoners is overleden.
Ongeveer de helft van de mensen die besmet raken, herstelt weer.”

Twee op de vijf verpleeghuizen in Nederland hebben te maken gehad met een of meer coronagevallen.
In totaal is het virus op 982 locaties vastgesteld. Het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen neemt de laatste weken wel af, schrijft De Jonge.

Gehandicapten
In de gehandicaptenzorg zijn bijna 1100 bewoners besmet geraakt, van wie 220 mensen zijn overleden.
Daarnaast zijn er bijna 1200 verdachte gevallen. Op 307 locaties is minstens een besmetting geweest.
Dat is ongeveer 12 procent van het totaal.
Ook in de gehandicaptenzorg nemen het aantal nieuwe besmettingen en het aantal sterfgevallen af.
Sociale partners zijn het eens over nieuw pensioenstelsel
20 mei 2020

Werkgevers, vakbonden en het kabinet zijn het eens over de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel.
Hoeveel pensioen je krijgt wordt niet meer gekoppeld aan je salaris in je werkzame leeftijd, maar aan je inleg en de ontwikkeling van de beurskoersen.'

Dat schrijft de Volkskrant. Het ministerie van Sociale Zaken, werkgeversvereniging VNO-NCW en vakbond FNV willen niet inhoudelijk op de stand van de onderhandelingen ingaan, maar bronnen rond de onderhandelingen bevestigen dat er een doorbraak is bereikt.

 
Pensioenakkoord
 
Vorig jaar werd er al met veel pijn en moeite een pensioenakkoord gesloten.
Daarin werd onder meer afgesproken dat het pensioen minder zeker zou worden, maar het ontbrak nog aan een concrete uitwerking daarvan.

 
Tot nu toe was het zo dat het pensioen in principe 70 procent bedraagt van je gemiddelde loon tijdens je werkzame leven.
Maar die belofte blijkt al jaren niet meer houdbaar.

Op de helling
 
Pensioenen kunnen namelijk al geruime tijd niet meer worden verhoogd om de inflatie te compenseren.
Dat heeft te maken met de lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen om te bepalen of ze genoeg geld in kas hebben om ook in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

 
Door die zogenoemde rekenrente kunnen fondsen pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie.
Iets wat veel pensionado’s dwarszit omdat er de afgelopen jaren juist uitstekende beleggingsresultaten werden geboekt waardoor er in principe genoeg geld in kas was om zo’n stijging door te voeren.

 
Volgens de Volkskrant wordt die rekenrente geschrapt, maar daarvoor moet wel een hoop veranderen.

Beleggingsresultaat
 
Ten eerste wordt de pensioenaanspraak dus niet meer gebaseerd op je loon en de pensioenbelofte wordt ingeruild voor een verwachting.
Die wordt gebaseerd op je inleg, dus hoeveel premie je betaalt, plus het beleggingsrendement op jouw inleg.

 
Als het goed gaat op de beurs zal dit betekenen dat de pensioenen mee kunnen stijgen, maar als het slecht gaat zullen ze ook eerder worden verlaagd.
Eerder noemde de vakbond zo'n voorstel nog schertsend een 'casinopensioen', maar het lijkt erop dat ook de werknemersverenigingen daar inmiddels anders tegenaan kijken.

Persoonlijke pot
 
Volgens de krant wordt er bij pensionering gekeken naar hoeveel er dan in jouw persoonlijke pot zit. Daar bovenop komt dan nog een extra bedrag, gebaseerd op het verwachte rendement in de komende jaren.
De hoogte van het jaarlijkse pensioen wordt dan bepaald door dat bedrag te delen door het nog te verwachten aantal levensjaren.

 
Op dit moment zijn dat er twintig na pensionering. Als een gepensioneerde eerder overlijdt, dan wordt het restant van zijn of haar pensioenaanspraak in de kas gestort.
Dat wordt dan gebruikt om pensioenen uit te betalen van mensen die langer leven dan verwacht.

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten hard te werken om voor de zomer een uitgewerkt akkoord te hebben.
CNV: kabinet neemt verkeerde afslag
20 mei 2020

UTRECHT (ANP) - Het kabinet heeft met het schrappen van de ontslagboete "een verkeerde afslag" genomen, meent vakbond CNV.
De bond meent dat er een "big bang aan ontslagen" aan zit te komen nu.
Voorzitter Piet Fortuin spreekt van "een mokerslag aan onze leden".
"Alle sluizen richting een recordaantal werklozen staan nu open.
We begrijpen dat veel ondernemers het moeilijk hebben.
Maar dit is een subsidie op massaontslag."
Toeslagenaffaire: Vervolging Rutte niet langer science fiction
19 mei 2020

Met de aangifte tegen topambtenaren van de Belastingdienst wegens het plegen van mogelijke ambtsmisdrijven is de strafrechtelijke geest in de toeslagenaffaire nu écht uit de fles.
Want, wat wist premier Rutte van de mogelijk gepleegde strafbare feiten?
En belangrijker: wat deed hij met die informatie?
Vervolging van de premier is niet langer science fiction, zo denkt Ton F. van Dijk
.

Eerder al lieten Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA), Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (DENK) een memo opstellen over strafrechtelijk onderzoek naar de rol van ambtenaren en politieke gezagsdragers richting burgers die – zo lijkt het nu – willens en wetens kapot zijn gemaakt door dezelfde overheid die hen diende te beschermen.

Toen werd het één van hen, Pieter Omtzigt, als dualistisch ingesteld en vooral kritisch volksvertegenwoordiger, binnen zijn eigen coalitie nog zeer kwalijk genomen dat hij überhaupt over een strafrechtelijk onderzoek van overheidsfunctionarissen durfde te speculeren.

Gesproken werd al snel van een ‘solo-actie’ van de drie Kamerleden en daarmee leek de zaak afgedaan.

Maar nu zijn het dus de twee staatssecretarissen van Financiën, Hans Vijlbrief en Alexandra Van Huffelen (beiden D66) die zélf aangifte doen tegen hun eigen ambtenaren.
De twee nieuwe bewindspersonen – belast met het oplossen van de problemen bij de Belastingdienst – vonden recent de juridische beoordeling van de affaire door topadvocaat Hendrik Jan Biemond van het Amsterdamse kantoor Allen & Overy op hun bureau. En zijn oordeel over het optreden van de Belastingdienst liegt er niet om.

De inhoud van Biemonds juridische verkenning versterkt het vermoeden van strafbare feiten gepleegd door de ambtelijke top van de Belastingdienst. En Biemonds waarschuwing luidt klip en klaar: wie kennis heeft van een mogelijk ambtsmisdrijf, is verplicht is aangifte te doen.
Wie kennis heeft van een mogelijk ambtsmisdrijf, is verplicht is aangifte te doen.

En dus kozen Vijlbrief en Van Huffelen eieren voor hun geld.
Nu zij nog geen bloed aan hun handen hebben in de toeslagenaffaire, konden zij niet anders dan besluiten de zaak bij het Openbaar Ministerie neer te leggen.

Dit zal geen populaire boodschap zijn geweest aan het adres van premier Rutte. Als voorzitter van de Ministeriële Commissie Aanpak Fraude was hij van veel zaken op de hoogte.
Sterker: die commissie nam wellicht het initiatief tot de ongebreidelde fraudejacht.
En daarmee komt de mogelijke strafvervolging van Rutte zelf ook voorzichtig in beeld.

En nee, dat is geen science fiction.

Want indien het Openbaar Ministerie op basis van de aangifte vaststelt dat er sprake is van ambtsmisdrijven van topambtenaren en overgaat tot vervolging van betrokkenen, zullen deze kakelverse ‘verdachten’ en hun inmiddels ingehuurde legertje prominente advocaten er letterlijk alles aan doen om aan te tonen dat de ambtelijke top van de Belastingdienst handelde op gezag van de politieke bazen.

En minstens zo relevant: dat deze – Rutte voorop – volledig op de hoogte waren van de zaken die (in dat scenario) door het OM als strafbaar worden aangemerkt.

Er zullen ‘kwijtgeraakte’ memo’s opduiken, gespreksverslagen boven tafel komen en getuigenverklaringen onder ede plaatsvinden, die de ambtsmisdrijven proberen te koppelen aan de verantwoordelijke politici zoals oud-staatssecretarissen Frans Weekers (VVD), Eric Wiebes (VVD) en Menno Snel (D66) om uiteindelijk ook uit te komen bij de politieke constante in het hele verhaal: Mark Rutte zelf. Wat wist de premier, wanneer, en wat deed hij met deze informatie?

Er zullen memo’s opduiken, gespreksverslagen en getuigenverklaringen onder ede die de ambtsmisdrijven proberen te koppelen aan de verantwoordelijke politici

Was Rutte op de hoogte van zaken die door het OM mogelijk als strafbare feiten worden gezien?
En heeft hij zich dan zelf ook schuldig gemaakt aan het medeplegen van die feiten?

Het klinkt nu nog als pure fantasie – immers een premier strafrechtelijk vervolgen is een unicum – maar feit is dat zelfs de minister-president niet boven de wet staat.
Als er onder zijn wakend oog misdrijven zijn gepleegd, zou het wel eens een duur ‘rondje’ kunnen worden voor de VVD-premier.

In de Notitie Vervolging ambtsmisdrijven van 28 november 2019 is al vastgelegd hoe dat dan zal gaan:

“Op een bewindspersoon is artikel 119 van de Grondwet van toepassing waar het gaat om gepleegde ambtsmisdrijven. In artikel 119 van de Grondwet is geregeld dat ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal (hierna: politieke ambtsdrager) wegens ambtsmisdrijven in die betrekking gepleegd, ook na hun aftreden, terecht staan voor de Hoge Raad.
De opdracht tot vervolging kan alleen bij koninklijk besluit worden gegeven of bij een besluit van de Tweede Kamer.”
Aldus het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer.

En zo lijkt een parlementaire enquete waar ‘slechts’ politieke verantwoordelijkheid op het spel staat opeens een heel aantrekkelijke optie voor de premier, die middenin een coronacrisis wel iets anders aan z’n hoofd heeft dan de gedachte aan terecht staan voor de Hoge Raad vanwege zijn rol in één van de grootste politieke schandalen sinds de Tweede Wereldoorlog.
Megalomane Timmermans wil het gehele Europese eetgedrag overhoop gooien
20 mei 2020

Als het aan de Nederlanse eurocommissaris ligt, gaat Brussel de gehele voedselketen op het continent op de schop gooien.
Allemaal nodig voor de Green Deal waarmee Frans Timmermans zichzelf de geschiedenisboekjes ziet ingaan.

Never waste a good crisis. Een cynisch motto voor opportunistische bestuurders die in crisistijd ineens draagvlak zien, of door alle commotie de horde ‘publieke steun genereren’ gewoon kunnen ontwijken.
Het is echt heus niet alleen iets dat in semi-autocratische regimes als Polen of Hongarije gebeurt, maar ook gewoon in ‘onze’ eigen Brusselse republiek een paar steenworpen over de grens bij Hazeldonk.

Daar regeert klimaattsaar Frans Timmermans, en hij heeft besloten om temidden van de coronacrisis nu plannen te presenteren om de hele voedselindustrie in Europa radicaal anders in te richten.
Ja, echt: we moeten van Europa anders gaan eten.

Of, ietwat meer kort door de bocht, in Brussel gaan ze dus binnenkort bepalen wat er op uw bord ligt. Fijn, zeg:

“De Europeaan moet anders gaan eten. In de plannen van Frans Timmermans om ons voedselsysteem radicaal te veranderen, heeft de consument een centrale rol.
De ‘Van boer tot bord-strategie’ is het hart van de Europese Green Deal.
In het kort moet er meer betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel komen.
En dat moet ook nog eens aantrekkelijk gemaakt worden voor de consument.
Zo is de Commissie van mening dat de reclame voor producten met veel vet, suiker of zout beperkt moet worden. Ook moeten producenten minder reclame maken die zich richt op kwetsbare mensen.
Verder vindt ze dat winkels moeten oppassen met kortingsacties, omdat de consument zich dan niet meer bewust is van de waarde van het voedsel.
Andere voorstellen: geen toegevoegde suikers meer in babyvoedsel, en een maximum voor de hoeveelheid suiker, verzadigd vet en zout in bewerkte producten (eten in zakjes, blikjes of doosjes).”

Ja, mensen. De EU is nog nooit zo betuttelend geweest.
Maar wij moeten straks wel door hun hoepels springen.
Daar zullen ze de control freaks in Brussel van smullen.
Pun intended
.
Frans Timmermans opent aanval op vlees: ‘EU moet burger helpen juiste keuze te maken’
20 mei 2020

Frans Timmermans is een échte doorzetter. Keer op keer reageert men negatief op zijn radicale Green Deal-plannen.
En toch blijft hij maar proefballonnetjes opwerpen, want
“Moeder Aarde heeft er genoeg van”. En ach, het kost weliswaar 260 miljard euro per jaar, maar gelukkig verzekert Timmerfrans ons ervan dat we hier een vrije keuze in hebben:
“Maar we hebben geen keuze. En niks doen kost meer.” Oh… shit.

Altijd hetzelfde verhaal
We kennen het riedeltje inmiddels door en door.
Ineens wordt er ergens weer een deel van zijn plan ‘gelekt’.
Daarin staat een grove schets waar iedereen naar kan kijken en kritiek op kan uiten.
Die staat dan vol met wollige teksten als ‘het wordt een lange weg vol obstakels, bla bla bla…’ en als men ergens over valt, dan ‘is het nog maar een concept’.
Gek genoeg overleven zinnetjes als ‘niets doen is geen optie’, ‘we hebben geen keuze’ en ‘niets doen kost meer’ (hoeveel dan?) het vrijwel altijd.

EU helpt burger met maken van juiste keuze
Timmermans wil een radicale verandering in ons eetpatroon.
En omdat de consument bepaalt wat er geproduceerd wordt, zo redeneert Timmermans, wil hij dat de Europese Unie de burger ‘een handje gaat helpen’ bij het maken van de juiste keuze.
Want miljoenen mensen met overgewicht en obesitas?
Dat vinden ze bij de EU ook maar fucking ranzig, dus wil
Timmermans ze helemaal gezond fatshamen met fruit, groente, noten, zeewier en quinoa-burgers uit Utrecht.

En hier lijken ze best wel ver in te willen gaan.
Slecht voedsel moet duurder worden en niet worden gepromoot/gesubsidieerd, het eetgedrag van mensen moet worden aangepast en ook kortingsacties moeten het gaan ontgelden.
Allemaal omdat de EU-burger helaas toch te achterlijk is om die keuze zelf te kunnen maken.
Maar op de één of andere manier is die burger dan wél weer slim genoeg om op types als Timmermans te hebben gestemd tijdens de verkiezingen…
Wat een grap.
Verwachte begrotingstekort schiet door de 100 miljard euro
20 mei 2020

Het begrotingstekort komt dit jaar mogelijk ver boven de 100 miljard euro uit.
Eerder zei het kabinet al rekening te houden met een begrotingsgat van 92 miljard euro.
Door het nieuwe steunpakket valt dat bedrag nog hoger uit.

De komende drie maanden trekt het kabinet nog eens 13 miljard euro uit om bedrijven door de coronacrisis te trekken.
"Dat betekent een verdere verslechtering van de overheidsfinanciën", zegt minister Hoekstra van Financiën.

 
Door de haperende economie loopt de schatkist komende tijd waarschijnlijk nog eens anderhalf miljard euro extra aan inkomsten mis.
Meer bedrijven zullen belastinguitstel aanvragen.
Dat kost ook zo’n anderhalf miljard euro.
En dan is er nog de steun voor het noodlijdende KLM, die tussen de twee en vier miljard euro zal bedragen.

         
110 miljard euro
 
Alles bij elkaar loopt het begrotingstekort dan richting de 110 miljard euro.
Of het echt zover komt is nog moeilijk te zeggen.
"In dat sommetje is het ontzettend belangrijk wat er met de economie gebeurt", zegt Hoekstra.
Het valt nog moeilijk te voorspellen hoe diep de crisis zal zijn.
Daarvan hangt volgens de minister af of het uiteindelijke tekort hoger of lager uitvalt.
Oppositie zeer kritisch over nieuw steunpakket
20 mei 2020

DEN HAAG (ANP) - De oppositie is erg kritisch over het nieuwe steunpakket voor bedrijven dat het kabinet heeft aangekondigd.
Vooral het schrappen van de zogenoemde ontslagboete voor bedrijven die hun hand ophouden maar toch mensen ontslaan, valt niet in goede aarde.

PVV-leider Geert Wilders vindt het schrappen van de ontslagboete "een gigantische blunder van het kabinet".
Hij noemt het "zeer ongepast en niet uit te leggen" dat bedrijven geholpen worden, maar straks wel ongestraft "werknemers op straat schoppen".

PvdA-voorman Lodewijk Asscher spreekt van "een evidente fout" van het kabinet.
"Ik maak me zorgen over wat dit betekent voor de levens van ongelooflijk veel mensen.
" Hij roept het kabinet op "iets slimmers te bedenken" voor bedrijven die het echt niet kunnen redden zonder banen te schrappen.

Onbegrip
SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen noemt het "onbegrijpelijk dat in dit pakket geen duidelijke afspraken gemaakt worden over het netjes in dienst houden van mensen".
Volgens haar is het "niet terecht" dat werknemers op die manier de rekening moeten betalen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wijst erop dat grote bedrijven met een dubieuze belastingmoraal toch weer "bakken geld" aan steun kunnen krijgen.
"Dan is het niet teveel gevraagd om te vragen: betaal, als je in beter tijden weer winst gaat maken, dit geld aan de samenleving terug.
En voorkom ontslag van personeel."
Kabinet niet meer wekelijks in corona-crisisberaad
20 mei 2020

DEN HAAG (ANP) - Nu de corona-uitbraak wat lijkt beteugeld en een flink aantal maatregelen wordt versoepeld wil het kabinet ook zijn wekelijkse crisisberaad over de epidemie op een lager pitje zetten.
Het is de bedoeling dat de zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) na volgende week woensdag voorlopig niet meer bijeenkomt, bevestigen ingewijden na berichtgeving door de NOS.

Sinds het coronavirus begin maart in Nederland om zich heen greep, bogen premier Mark Rutte en de meest betrokken ministers en diensten zich in de MCCb over de bestrijding van de epidemie.
De commissie kan net als een gewone ministerraad besluiten nemen en kreeg het voortouw in de coronabestrijding.
Na afloop stonden Rutte, coronaminister Hugo de Jonge of andere kopstukken de pers te woord.
Persconferenties over belangrijke coronamaatregelen trokken miljoenen kijkers.

Nu de virusuitbraak lijkt uit te doven en de samenleving voorzichtig weer op gang komt, denkt het kabinet het voorlopig zonder het crisisberaad af te kunnen.
De ministers die het meest met de coronacrisis te maken hebben, blijven wel overleggen in een gewone commissie van de ministerraad, is het plan.
Mocht het toch weer misgaan met het virus, dan kunnen ze de MCCb opnieuw bijeenroepen.

De MCCb krijgt zo de handen vrij voor een eventuele nieuwe crisis, zoals de aanhoudende droogte.
CDA-voorzitter ziet landelijke samenwerking met FVD niet zitten
21 mei 2020

DEN HAAG (ANP) - CDA-voorzitter Rutger Ploum ziet landelijke samenwerking met het Forum voor Democratie van Thierry Baudet niet zitten.
Dat schrijft hij in een brief aan de leden van zijn partij.

De Noord-Brabantse afdeling van het CDA bereikte onlangs overeenstemming over een provinciaal coalitieakkoord met onder andere de VVD en FVD.
Ploum zegt daar veel vragen over te hebben gehad, en nog steeds te krijgen.
"Met u voel ik de dilemma's", schrijft hij.
Tegelijkertijd vindt hij het een "Brabantse keuze, waaraan een complexe voorgeschiedenis van een bestuurscrisis over provinciale thema's vooraf is gegaan".

Ploum snapt wel dat de samenwerking in Brabant leidt tot vragen over de landelijke politiek.
"Meerdere uitspraken van de politiek leider van FVD zijn in mijn ogen niet verenigbaar met de principes die wij als CDA hoog houden", zegt hij daar over.
"Voor ons als partij is leidend dat partijen met wie wij willen samenwerken de pijlers van onze samenleving en rechtsstaat onderschrijven in plaats van afbreken."

Afwijzende woorden
De CDA-voorzitter verwijst daarbij naar afwijzende woorden die CDA-ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge, die gelden als belangrijkste gegadigden om de partij volgend jaar in de verkiezingen aan te voeren, eerder al spraken over een mogelijke samenwerking met FVD.
Want "de keuze voor landelijke samenwerking is er (uiteindelijk) een van onze landelijke politieke leiders".

Hoekstra en De Jonge sloten niet met zoveel woorden uit ooit met FVD in zee te gaan, maar maakten duidelijk daarop niet happig te zijn.
Zo verklaarde Hoekstra desgevraagd dat "het CDA niet kan regeren met partijen die de democratie en de rechtsstaat niet respecteren".
Ploum, die zegt als partijvoorzitter "nadrukkelijk" over "onze identiteit te waken", onderschrijft "wat zij hierover hebben gezegd".

Tijdens de onderhandelingen in Noord-Brabant drongen CDA'ers er tevergeefs op aan dat de partijtop zich over samenwerken met FVD zou uitspreken.
Minister houdt voet bij stuk: geen tijdelijke huurstop
21 mei 2020

DEN HAAG (ANP) - Een tijdelijke huurstop in de sociale en de vrije sector zit er niet in.
Een meerderheid in de Eerste Kamer had minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hierom gevraagd omdat veel huurders het financieel zwaar zullen krijgen door de coronacrisis, maar zo'n "generieke huurbevriezing helpt niet de mensen die daadwerkelijk betalingsproblemen hebben", zegt de bewindsvrouw.

Zo'n algemene huurstop kan er ook voor zorgen dat verhuurders minder geld hebben om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw of verduurzaming van huizen.
Ollongren verwacht bovendien "dat ook dit jaar de gemiddelde huurverhogingen gematigd zullen zijn, ook in de vrije sector".

Het kabinet geeft verhuurders liever de mogelijkheid maatwerk te leveren.
Zo kunnen ze huurders uitstel van betaling geven, een deel van de huur achteraf kwijtschelden of de huur verlagen, aldus de minister.

Ook wil Ollongren het makkelijker maken om de huur tijdelijk te verlagen.
Een nieuw wetsvoorstel dat later in werking treedt maakt dat ook mogelijk.
Ze heeft de waakhond Autoriteit woningcorporaties gevraagd om tijdelijke huurverlagingen alvast door de vingers te zien "zodat ook woningcorporaties nu al de mogelijkheid krijgen om medewerking te verlenen aan verzoeken van huurders om tijdelijke huurverlaging".
Hoekstra: goede cijfers over 2019 helpen bij huidige crisis
21 mei 2020

DEN HAAG (ANP) - Ondanks de crisis waarin de economie door de corona-uitbraak is beland, "stemt een terugblik op 2019 gelukkig enigszins positief".
Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) gezegd bij de aanbieding van het financieel jaarverslag over vorig jaar aan de Tweede Kamer.

 
"De economie groeide voor het zesde jaar op rij, de werkloosheid bleef historisch laag, er was wederom sprake van een overschot op de begroting waardoor de staatsschuld verder is gedaald", aldus Hoekstra.
"Je kan zeggen: dat zijn maar cijfers, maar het zijn wel cijfers die ons helpen bij de crisis van vandaag.
" Er is immers een buffer om de ergste klappen op te vangen

vpro zondag met lubach


Nepnieuws uit Rusland - Zondag met Lubach (S07)

China - Zondag met Lubach (S08)
De president van China, Xi Jinping, wordt gezien als de nieuwe wereldleider.
Maar wie is deze man? Hij blijft levenslang president, lijkt op Winnie de Pooh en werkt aan een sociaal kredietsysteem waarbij alles van iedereen in
China wordt geregistreerd.
Terug naar de inhoud